Detaljreguleringsplan reguleringsplan

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har. Noreg har to typar reguleringsplan: områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan. Områdereguleringsplan er meint for litt større område, og skal klarlegge. Det er utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan.

Etter offentlig ettersyn legges reguleringsplan fram for kommunestyret for vedtak. Dersom du ynskjer å utvikle eit område kan du fremje eit privat forslag til detaljregulering. Ta kontakt med fagkyndig plankonsulent før du. Planområdet er lokalisert i Fosshagen og føremålet med planen er å leggja til rette for utbygging av barnehage med tilhøyrande funksjonar. Kommunestyret handsama saka i møte 14. I områdereguleringsplaner vil arealene typisk være gjenstand for inndeling i generelle arealkategorier som for eksempel næringsbebyggelse. Reguleringsplanen tilrettelegger for bl. Eigersund kommunestyre har i møte den 21.

Hensikten med reguleringsplanen er å følge opp vedtak i teknisk utvalg i møte 27. I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-1 og § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljreguleringsplan for Botn, Hafslo. En reguleringsplan består av et arealplankart med tilhørende bestemmelser. VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID: REGULERINGSPLAN FOR. Råde kommune ved Fast utvalg for miljø og teknikk (MIT) vedtok den 06. Det blir en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Hamran som medfører justering av formålsgrenser i form av at.

Detaljreguleringsplan er planformen for mindre områder og gjennomføring av. Formannskapet i Drammen kommune. Utarbeidelse av detaljreguleringsplan for å forsterke hovedtrafikkårene i området for å avlaste det tilstøtende sekundære gatenettet, boligområder og. Hovedutvalg for teknikk og miljø behandlet planforslag for del av Skogveien i Ås i møte 02. Utvalget for regulering og kommunalteknikk (DRI) i Holmestrand kommune. I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at kommunestyret har vedteke følgjande detaljreguleringsplan:. Skafjellåsen boligområde, felt B-2 i Sande kommune, PLANID.

Planutvalget i Rælingen har i møte 30. Del av nedre Rælingsveg – undergang ved. Frist for innspill er satt til 21. Bestemmelser til detaljreguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt. R Gamlegrendåsen syd, vedtatt 13. Planvedtaket kunngjøres herved. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for Thorvald Meyers gate på Grünerløkka i Oslo.

Varsling: Det vises til tidligere utsendt varsel om oppstart, datert 10. Dette er en oversikt over reguleringsplaner, kommuneplaner og temaplaner som. Varsel om oppstart av planarbeid – detaljreguleringsplan for Sundbyveien 87. Per Mulvik AS varslar, på vegner av Tømrer Prosjekt AS, utviding av planområdet for detaljreguleringsplan for område B9 på Ose.

Plantypen kan også brukast for større areal dersom planarbeidet har relativ liten kompleksitet. Det er nå utarbeidet en reguleringsplan for Albatross.

Tags: