Grannegjerdelova høyde

Ifølge grannegjerdeloven – lov om grannegjerde – har alle har rett til å sett. Her kan det gjøres lokale unntak om for eksempel høyde, utforming. Føresegnene i denne lova gjeld berre når ikkje anna fylgjer av serlege rettshøve. Avtale om gjerdeskipnad gjeld framfor føresegnene i denne lova, når anna.

Disse reguleres av grannegjerdelova.

Grannegjerdelova høyde

Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Det er heller ikke mot en vei (som gir maks høyde 1,5 meter) eller en levegg. Naboloven sier at max høyde på hekk er 2 meter, MEN hekk som er på. Grannegjerdeloven angir din privatrettslige rett til å etablere hekk mot. I loven er det ikke satt begrensning for maksimal høyde på gjerdet.

Den aktuelle hekken var en tett gran-hekk på 2,5 til 2,7 meters høyde.

Grannegjerdelova høyde

Her er det dog ikke nødvendigvis høyden som er det største problemet. Høyde: Gjerder mellom eiendommer kan i utgangspunktet være så høye du vil. Men tette plankegjerder rammes av. Sistnevnte bestemmelse tar høyde for at det kan være særlige forhold som. Etter grannegjerdeloven har enhver eier av en eiendom rett til å. Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Betingelsen er et maks høyde til møne er 4 meter og at. I denne loven er det ikke regulert noen maksimal høyde, men her kan. Ta også høyde for at det kan være privatrettslige begrensninger som følger av grannegjerdelova og granneloven.

Det skulle vært satt en konkret begrensning for høyden på et. Leveggen må ha maksimal høyde på 1,8 m og maksimal lengde på 10,0 m for ikke. Forslag om å regulere høyde og bredde hekker, for å unngå at disse hindrer. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendommen etter grannegjerdeloven.

Utgangspunktet etter grannegjerdelova er at enhver har rett til å sette. Men dersom det oppstår et problem må også grunneiere ta høyde for at.

Grannegjerdelova høyde

Befinner hekkes seg i grenselinjen mellom eiendommene, er den å anse som et nabogjerde og lovligheten reguleres da av grannegjerdelova, og ikke av. Lov om grannegjerde ( grannegjerdeloven ) av 5. Gjerde på toppen av muren medregnes i den totale høyden. Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. Et gjerde er en innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, f. Tillatt høyde i frisiktsone er 0,5 m over vegbanen.

Les mer om unntak fra søknad her. Til slutt vil eg trekke fram nokre eksempel på alternative gjerdeordningar, der ein. Grannelova (regulerer gjerde mot nabo). Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Dette er for å regulere bebyggelsenes høyde, volum og plassering på. Tar gjerne i mot tips på rett høyde samt gode kjøp. Men jeg har brukt grannegjerdeloven, fordi hekken står i grensen hele.

Fjellskrenten hadde naboen kuttet hekken ned til halv høyde. Konstruksjoner og lignende som ikke anses som tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl). Høyden vil kunne bli opp til 50 cm.

Tags: