Hogstmoden gran

Skogen er hogstmoden når veksten blir så lav at det lønner seg å plante ny skog. Gran – skog i full vekst binder CO2 fra lufta. Prosjektet “Hogsttidspunkt for gran på Vestlandet” er finansiert av. Hogst av yngre skog kan imidlertid skje dersom hogsten skjer som følge av en lovlig omdisponering av arealet til annet formål, bestandstettheten er.

I normal hogstmoden skog kan det stå fra 20 til 40 kubikkmeter.

Tømmerhogst og vegbygging i bjerkreim

Hogstmoden gran

For eksempel: Gran som vokser under gode betingelser, der boniteten. I et moderne skogbruk vil store deler av granskogen i Norge bli regnet som hogstmoden ved. Dessuten kan du hjelpe klimaet ved å vente med hogst til skogen er hogstmoden. Granskog i full vekst binder CO2 fra lufta. Hva er det som er hogstmoden skog? Av og til krangler miljøvernere og tømmerprodusenter om hogstmodenhetsbegrepet.

Grunneigar Olav Økland fortel om gode vekstvilkår.

Sløsing med skattepenger i innerdalen

Dersom du bestiller hogst for tidlig. G står for gran og F står for furu. Hogstfeltene vil ikke være synlig fra bebyggelsen. Områdene med hogstmoden gran er spredt og ligger øst for kraftlinja. Slik har andelen gammel og hogstmoden skog blitt svært stor, og utgjør.

På gode steder kan en gran oppnå hogstklasse 5 på bare 50- 60 år. I rapporten gis en oversikt over dagens stående volum i hogstmoden skog. Rogaland blir hogd i hogst- klasse 4 eller yngre. Dette er forsterket med plantinger særlig med gran, men også med furu.

Me må erkjenne at det ble planta gran. Men gamle og utdaterte skogbruksplaner uten miljøregistrering gjør det. Store mengder gran er hogstmoden i mange nordmørskommuner. Deltakerne på skogdagen fikk se felt både med norsk gran og sitka. Betyr det at norsk gran trenger mer tid før den blir hogstmoden, ville.

På disse 40 årene ble det plantet ca 400 dekar gran pr år.

Tilgang på hogstmoden skog fram mot 2045

Den tidligst plantede grana begynner snart å bli hogstmoden. Frå skogbruket veit vi at både gran og sitka er høgproduktive treslag, og at særleg. Områder med mer enn 100 daa hogstmoden gran. På holmar og øyar utan veg eller kai, i bratte hellingar ned mot fjordane i Ryfylke, Sunnhordland og på Haugalandet, står hogstmoden gran for. Madlaina Bichsel og Tom Hellik Hofton. Det kjem naturleg av at kulturskogen av gran begynner å bli hogstmoden.

Når vi summerer hogstvolumet for kommunane dei siste fem åra, finn vi at Surnadal og. Møre og Romsdal sine skoger er fulle av hogstmoden gran og furu som må høstes i åra som kommer. Tømmerprisene er nå bedre enn på. Det handlar i all hovudsak om gran levert til industrien, som.

På arealet som Kjell Ivar kjøpte av Statsskog stod det hogstmoden gran – og furuskog. Planta furu blir skjeldan vellukka. Hogg du skogen for tidleg går du glipp av svært mykje inntekt då tilveksten er størst dei siste åra i omløpet. Tomten presiserer bakgrunnen for avgjørelsen. Hogstmoden alder for gran kan grovt.

Målet med hogst i dette området er hovedsakelig å ta ut hogstmoden gran slik at denne ikke er. Virkesegenskaper hos gran og furu fra forskjellige lokaliteter i Sør-Norge. For hogstmoden kultur- og naturskog av gran var midlere basisdensitet ved. Skogforvaltningen i Harstad kommune mener det er uheldig å hogge gran som ikke er ferdigvokst og hogstmoden. For hele landet sett under ett utgjorde arealet av eldre hogstmoden skog 41.

Det tar fra 60 til 90 år fra du planter gran til den er hogstmoden. Av ett tre kan du få 8 planker, 4 bord og 500 melkekartonger! Skogeierne sørger for å forynge.

Tags: