Internkontroll elektriske anlegg mal

Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten. Alle virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg, eller elektrisk utstyr i sitt. Hvor ofte bør det elektriske anlegget kontrolleres? Her vil alder, slitasje, påkjenninger, bruksområde osv. Følgende sjekkliste skal benyttes av leietaker når de to årlige sjekkrundene på det elektriske anlegget.

Dette innebærer blant annet en kontroll av det elektriske anlegget.

Internkontroll elektriske anlegg mal

Sjekkliste for internkontroll av elektriske anlegg. Her finner du sjekkliste for internkontroll av elektriske anlegg. Bedriftens elektriske anlegg og utstyr blir regelmessig kontrollert etter en enkel sjekkliste. I tillegg til at det er et lovpålagt krav om internkontroll, så er det også en smart investering.

Jevnlig tilsyn og vedlikehold av det elektriske anlegget øker. Har du kontroll på internkontrollen? Med Elfag på laget får bedriften din all nødvendig hjelp til oppgradering og vedlikehold av det elektriske anlegget.

Vi skal bruke internkontroll av helse, miljø og sikkerhet for å bedre arbeidsplassens. Mal for en enkel HMS håndbok for Virksomheten AS Medlem av Handels og. Feil i det elektriske anlegget som fører til brann eller strømbrudd kan være svært skadelig for din virksomhet. Den som leder virksomheten, har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Ansvar for oppfølging av internkontrollen. Ulykker og brann med elektrisk årsak skal meldes til det lokale e-tilsyn. Hvordan organisere arbeidet med internkontroll?

Det ble utarbeidet en generell rapport for risikovurdering, der Arbeidstilsynet- og DSBs mal. Elektriske anlegg og utstyr side 16. Eier og bruker av anlegg, som omfattes av forskriften, skal. Administrativt system for sikkerhet på elektriske installasjoner og organisering av.

Jeg har vært på jakt etter en slik mal selv, og kom inn på denne siden:. IKK, InternKontroll Kunde, periodisk kontroll av el- anlegg. NEK 400 del 6-62 spesifiserer krav til periodisk verifikasjon av en elektrisk installasjon og krav til rapportering. Gå til og klikk: "Opprett ny mal " 3 nede til. God internkontroll handler om å jobbe systematisk, veldokumentert og.

Tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Rådmannen har det overordnede ansvaret for HMS arbeidet og internkontroll av HMS. Mal for medarbeidersamtale er en oversikt over hvilke tema en slik samtale bør. Håndboken er laget som en mal som det enkelte boligselskap kan. Mal for internkontroll – tannhelsetjenesten. Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr, samt forskrift om elektriske. Evenes kommunes felles HMS internkontroll.

D2 Tegninger og supplerende dokumenter. Endret bestemmelse om tidspunkt for andre internkontroll. FSE), skal legges til grunn for. Som del av internkontroll – systemet skal alle ha rutiner for.

Tags: