Krav til naust

De gjengitte vedtatte retningslinjene for naust stemmer ikke helt. Under er de endelige basert på tverrpolitisk enighet. Når er et naust ikke lenger et naust? Hva skal tillates montert i et naust? Hamco Bygg leverer naust i tradisjonell nordnorsk stil med 30° takstoler og slagport.

HamcoNaust kunne imøtekomme dine ønsker og krav.

Krav til naust

Det kan vera ulike krav til byggjeavstand mellom bygningar, offentleg veg osv. Krav til naust i kommuneplanens arealdel. Naustet må ikke ha totalhøyde over 3,5. Naust med bad, kjøkken og oppholdsrom blir ikke godtatt av bygningsmyndighetene. Nå har nausteiere på Ellingsøya fått varsel om gebyr. Eit naust som er ulovleg tatt i bruk som hytte, fråtar i praksis folk flest rett til. I tillegg er det andre krav til brannsikring, rømnings-vegar med.

Ved bygging av naust skal tradisjonell byggeskikk i området takast.

Krav til naust

Du er sjølv ansvarleg for at tiltaket følgjer gjeldande krav etter plan- og. Plan- og utviklingskomiteen 15. Jeg holder på å skal bygge meg et naust, i reguleringsplanen står det max 50 kvadratmeter. Her jeg bor er krav til naust temmelig fasttømret. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel (pkt 7.2.2 b) Naust) heter det: Naust skal lokaliseres. Plassering på tomten – Bygningsloven. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at naustet tilfredsstiller kravene i plan– og bygningslovgivningen.

Der hvor det er behov for dispensasjon o. Med dette menes frittstående bygning uten rom for beboelse eller annet varig opphold. Vi er ikke kriminelle folk, sier lederen i Hopla naust – og båtforening. Skivika småbåthavn – Bodø – Oppheving av kommunens. Pålegget oppfyller etter Fylkesmannens syn ikke kravet i plan- og. Retningslinjene som er utarbeidet for bygging av nye naust definerer krav til.

Naust som bygges i henhold til retningslinjene kan ikke karakteriseres som. Bømlo kommune truer fire naust -eiere med 50. Tilrettelegging for oppsetting av naust i strandsona med. Tabell 15 – Sone med særlege krav til infrastruktur. Den nye kommuneplanens krav til størrelse på naust måtte komme til anvendelse og omsøkte bygninger falt utenfor definisjonen på « naust ».

Må nye naust i Ørsta kommune vere tilpassa universell utforming? Karen Høydal (Ap) meinte det måtte vere eit krav at utbyggjaren bygde. Les også: Varsler krav om 10 millioner fra fire barnehager. Advokat Håkon Rasmussen, som representerer tre av de berørte barnehagene, sier.

Nausta skal ikkje nyttast til overnatting eller som fritidsbustader. Alle tiltak som kan føre til ureining skal søkjast om og følgje gjeldane krav til tiltaket. FØRESEGNER OM NAUST OG BRYGGJER. Der det ikkje ligg føre gjeldande reguleringsplan eller vert stilt krav om slik (jf. pbl. § 12-1, andre ledd), skal.

Innspel til oppstart av arbeid med detaljregulering for naust i Kløvhola – gnr. Uavhengig om tiltaket er søknadspliktig eller friteken frå.

Tags: