Tillatt bruksareal

Tillatt bruksareal setter en øvre grense for bruksareal som er tillatt på en tomt. Prosent tomteutnyttelse (%-TU) = Største tillatte bruksareal i prosent av tomtearealet. Utgangspunktet er stort sett bruksareal (BRA). Leieareal tilsvarer slik sett tilnærmet bruksareal. Figuren viser det minste tillatte måleverdige arealet. Kode, Initialverdi, Beskrivelse.

For større deler av fritidsbebyggelsen gjelder bl. T-BRA) uavhengig av tomtestørrelsen. Areal som omfa er ne oarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger. Mangler: tillatt Hva kan du bygge på tomta?

Om det står noe om tillatt grad av utnytting i reguleringsplan eller. Tillatt bebygd areal fastlegger forholdet mellom bebygd og ubebygd del av tomt. TU: TOMTEUTNYTTELSE angir forholdet mellom tillatt bruksareal og. Under viser vi hvordan utnyttelsesgraden skal regnes ut for både % – BYA og u- graden, samt hvordan man skal beregne BRA ( bruksareal ). Bruksareal er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger. Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA =. Kan ikke brukes i plan etter pbl.

Tillatte kjøreadkomster er vist med pil på plankartet. BRA) og samlet areal for primære rom (P-ROM) innenfor. Inneholde krav om at før det gis tillatelse til tiltak skal det fremlegges og eventuelt. I vår forskrift om vann- og avløpsgebyr beregnes årsgebyr etter eiendommens registrerte bruksareal for bygningene. Skal parkering i samme bygg i boligblokker.

Etter at reguleringsplanen er stadfestet er det ikke tillatt å inngå privatrettslige. Tomteutnyttelsen angir tillatt bruksareal i prosent av tomtens areal. På figuren er bruttoareal, bruksareal og nettoareal like store. Begrepene tillatt bebygd areal, tillatt bruksareal og tillatt tomteutnyttelse innføres.

Nødvendige takoppbygg for heiser, trapper og tekniske installasjoner tillates over. Brutto gjennomsnittstørrelse på bolig i planforslaget. Maksimalt tillatt bruksareal per tomt, BRA skal ikke overstige 170 m2. Utnyttelse er oppgitt som bruksareal (BRA) beregnet med utgangspunkt i Veileder T. Måleverdig betyr ikke at arealet er i henhold til forskriftenes krav til rom for varig opphold.

BRA, slik at samlet bruksareal blir inntil 180 m BRA. Minste tillatte høyde og bredde for måleverdig areal. Separate uthus tillates oppført i umiddelbar nærhet av. Frittstående garasjer og boder skal bygges i en etasje og samlet ikke overstige tillatt bruksareal (BRA) på 45 m2. Garasjer og boder skal tilpasses boligen i. Unntak fra bestemmelsene kan, dersom særlige grunner foreligger, tillates. Det kan oppføres fritiliggende bolighus med tillatt bruksareal BRA = 300 m2, jfr. Totalt bruksareal pr tomt skal ikke. Det opplyses i søknaden at søknad om tillatelse til oppføring av fritidsboligen vil bli.

Maks tillatte bruksareal på fritidshuset er satt til 100 m2.

Tags: