Utarbeide reguleringsplan

Veilederen om reguleringsplaner inngår i Kommunal- og. SÅTE-kommunene (Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal) har laget ei startpakke til hjelp for dem som vil lage reguleringsplaner. Fasenorm for reguleringsplan er utgitt av Bygg21 med. Maler, veiledninger og krav for utarbeidelse av reguleringsplan er gjengitt i. Samarbeid om private reguleringsplaner (ansvar: Privat forslagsstiller, kommune).

Veileder for utarbeidelse av privat reguleringsplan

Utarbeide reguleringsplan

Planprosess for utarbeidelse av reguleringsplan. I forbindelse med en planprosess stilles det en rekke krav, både til prosess og planmaterialet som skal leveres. Planinitiativ (ansvar: privat forslagsstiller). Endring av reguleringsplan (ansvar: privat forslagsstiller, kommune).

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Til kartet er det knyttet et sett av reguleringsbestemmelser. Hvem utarbeider reguleringsplan?

Startpakke for utarbeiding av reguleringsplaner

Utarbeide reguleringsplan

Detaljregulering utarbeidet av kommunen selv. For flere eiendommer eller for større områder kan kommunen utarbeide reguleringsplan som områderegulering. Private utbyggere kan fremme et forslag til detaljregulering i samsvar med kommuneplanens arealdel. For å utarbeide et planforslag.

Private reguleringsplaner må være utarbeidet av fagkyndige som kjenner til. Fremdriften avhenger av tiden forslagsstiller bruker på å utarbeide planen, graden. For større bygge- og anleggsarbeider skal det alltid utarbeides reguleringsplan. Reguleringsplaner vedtas av kom munestyret. I utgangspunktet skal det utarbeides reguleringsplan for alle riks- eller fylkesveganlegg, men det er gjort unntak for enkelte mindre inngrep. Plan- og bygningsloven stiller krav om at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Etter loven skal reguleringsplan utarbeides av fagkyndige. Da reguleringsplaner ofte omfatter flere problemstillinger, kan flere fagfelt bli berørt.

Engasjer fagkyndig konsulent dersom du skal utarbeide reguleringsplan og ikke. Utarbeide privat reguleringsplan. Startpakken skal være en hjelp for den som skal utarbeide forslag til reguleringsplan og inneholder veiledningsmateriale med tilhørende maler. AREALPLAN: Utsnitt av reguleringsplan for Nyhavna deponi i Trondheim.

Hva er en reguleringsplan?

Utarbeide reguleringsplan

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeides av. Både det offentlige og private kan utarbeide en reguleringsplan. For mer informasjon om prosessen for utarbeidelse av reguleringsplan se. Porsgrunn utvikling har startet arbeidet med å utarbeide detaljert reguleringsplan for Viervegen boligområde i Porsgrunn kommune. Hvem kan utarbeide reguleringsplaner?

Dersom du ønsker å utarbeide en reguleringsplan for et område, eller om du ønsker å endre en gjeldende reguleringsplan tar du kontakt med kommunen på. Her finner du forventninger Kristiansand kommune har til prosessen som leder fram til vedtak av reguleringsplaner. Ein reguleringsplan er eit kart over eit avgrensa område i ein kommune. Kommunen har også noen krav du må innfri. Siden er under utvikling og vil oppdateres med informasjon til deg med utbyggingsplaner som medfører behov for reguleringsplan.

Større byggetiltak kan i hovedsak ikke gjennomføres uten reguleringsplan. Eventuell forespørsel om regulering (råd om planen bør utarbeides ). Når skal det bli utarbeida ein reguleringsplan? Før det blir gjeve tillatelse til større bygge- og anleggsarbeid, skal det ligge føre ein reguleringsplan.

Tags: