Utslippstillatelse kloakk

Du må søke kommunen om utslippstillatelse både når du skal etablere et nytt utslipp, og når du skal øke et eksisterende utslipp utover eksisterende rammer. I hvilke tilfeller må det søkes om utslippstillatelse. Du trenger utslippstillatelse både for kloakk og gråvann (vaskevann). Søknad om utslippstillatelse behandles etter forurensningsloven. For at avløpsvann skal kunne slippes ut til vassdrag eller fjorder, må stoffer som kan føre til algeoppblomstring og tap av oksygen, fjernes.

Forurensningsloven Kap 4 Særlige regler om.

Utslippstillatelse fra private avløpsanlegg

Utslippstillatelse kloakk

Jonassenskjærva (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur), Avløp, Avløpsnett og -rensing, Møre og Romsdal, Kristiansund, Tillatelse. Minirenseanlegg, infiltrasjonsanlegg, utslippstillatelse. Dersom det ikke finnes offentlig avløp i nærheten, må det søkes utslippstillatelse før det kan legges inn vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Dette gjelder også for fritidsboliger og uansett. Det skal sendes søknad om utslippstillatelse til kommunen for eiendommens totale avløp.

Helårsboliger: For helårsboliger skilles det ikke på.

Utslippstillatelse for kloakk

Utslippstillatelse kloakk

Dersom virksomheten kun slipper ut gråvann ( avløp fra kjøkken, bad og vaskerom, klosettavløp ikke inkludert), må det søkes om utslippstillatelse for gråvann. Ingen må sette i verk utslipp uten tillatelse når kloakk føres til. Både ved nyetablering og ved rehabilitering av eksisterende anlegg må det søkes om utslippstillatelse. Eigersund kommune, miljøavdelingen, har søkt om utslippstillatelse med utslipp på nordre Eigerøy.

Søknaden har tidligere vært ute til offentlig. Du må kontakte et fagkyndig firma som kan gjennomføre grunnundersøkelser, prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. Utslippstillatelse (Der offentlig kloakk ikke er tilgjengelig). Har du ønske om å bygge i et område der påkobling til offentlig avløp ikke er mulig, stilles det spesielle. Dersom du har planer om å legge inn vann og avløp på en eiendom må du søke om utslippstillatelse.

Søknadskjema for vann og avløp, tekniske installasjoner. Utslipp av oljeholdig avløpsvann – ODF. Kvinesdal kommune har utbygd offentlig kloakk i følgende områder:. Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i. Eidsberg kommune er i gang med en omfattende opprydding i spredt avløp. Dette vil også gjelde eiendommer som tidligere har fått utslippstillatelse, men der. Vann og avløp – abonnementsvilkår.

Kommunen skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse etter dette kapittel med byggesaksbehandling etter plan- og.

Virksomheter med tillatelse

Utslippstillatelse kloakk

For andre typer forurenset avløpsvann, stiller. Det må også fremlegges utslippstillatelse fra kommunen. Kommunen kan da gi midlertidig utslippstillatelser i tidsbegrensede perioder, og vil. Det betyr at dersom det ikke finnes offentlig avløp i nærheten, må det søkes utslippstillatelse før det kan legges inn vann.

Det må søkes om utslippstillatelse både ved etablering av nytt. Hva må du vite om private avløpsanlegg? Alle som har innlagt vann må ha en godkjent avløpsløsning. Bygninger uten innlagt vann trenger ikke utslippstillatelse.

Kontakt rørlegger, septikfirma eller Virksomhet vann, avløp og renovasjon. Har du bolig eller fritidsbebyggelse hvor ikke muligheten for tilknytning til offentlig kloakk er tilstede, må du søke om ny utslippstillatelse dersom du skal bygge.

Tags: